Skip to main content
??????? | FRANÇAIS | PORTUGUÊS | ???????? ????? | ESPAÑOL | TÜRKÇE

Yurtd??? Özel Yat?r?m Kurulu?u

Sorumluluk Bürosu

 • OPIC destekli projelerden etkilenen topluluklar?n ve OPIC proje sponsorlar?n?n sorunlar?na kar??l?k vermekte;
 • OPIC yönetmeliklerine uyulup uyulmad???n? denetlemekte;
 • OPIC’in kalk?nma amaçl? hizmetlerinin art?r?lmas? için çal??maktad?r.

Amac?m?z

 • OPIC destekli projelerden etkilenen topluluklar?n sorunlar?n? dile getirip çözüme kavu?turabilecekleri ba??ms?z bir forum olu?turmak;
 • OPIC yönetmeliklerine uyulup uyulmad???n? denetlemek;
 • Ç?kar? söz konusu olan bütün ilgililer için adil, tarafs?z ve saydam bir ?ekilde sorun çözümü ve uygunluk sorumluluki hizmeti sunmakt?r.

Sorumluluk Bürosu’nun Sundu?u Hizmetler

 • Yerel topluluklar ve proje sponsorlar? için sorun çözümü ve uygunluk sorumluluki hizmetleri;
 • Sunulan hizmetler için kullan?c? k?lavuzu (daha geni? bilgi için bak?n?z www.opic.gov);
 • Sorun çözümü ve uygunluk sorumluluki sürecindeki a?amalar?n tescili (daha geni? bilgi için bak?n?z www.opic.gov).

Sorumluluk Bürosu Çal??ma Süreci
Sorun çözümü dan??manl??? veya uygunluk sorumluluki için ba?vurular

 • Siz veya toplulu?unuzdan di?er ki?iler OPIC destekli bir projeden maddi olarak zarar gördü?ünüzü, do?rudan negatif olarak etkilendi?inizi veya OPIC’in do?a, i?çi, insan haklar? ve sosyal haklar ile ilgili ilke ve yönetmeliklere uymad???n? dü?ünüyorsan?z OPIC’in ba??ms?z Sorumluluk Ofisi’ne sorun çözümü veya uygunluk sorumluluki ba?vurusunda bulunabilirsiniz.
 • Yerel sivil toplum kurulu?lar? (STK) veya sizi temsil eden ba?ka ki?iler de sizin ad?n?za ba?vuruda bulunabilirler. ?stisnai durumlarda veya sizi temsil edebilecek yerel hiç bir ki?i veya kurulu? bulunmad??? zaman uluslararas? sivil toplum kurulu?lar? sizin ad?n?za ba?vuruda bulunabilir. Siz Sorumluluk Bürosu’ndan kimli?inizin sakl? tutulmas?n? isteyebilirsiniz.

Ba?vuru ?art?

 • Ba?vuruda bulunabilmek için kayg? ve sorunlar?n?z? ilgili ki?i veya kurumlara (proje sponsoru ve projeden etkilenen topluluklar) ya da OPIC çal??anlar?na önceden bildirmi? olman?z gerekir. E?er alm?? oldu?unuz kar??l?ktan memnun de?ilseniz o zaman a?a??daki ileti?im bilgilerini kullanarak OPIC Sorumluluk Bürosu’na ba?vuruda bulunabilirsiniz.
 • Office of Accountability
  Overseas Private Investment Corporation
  1100 New York Avenue, NW
  Washington DC 10527, USA
  accountability@opic.gov

Ba?vuru Nas?l Yap?l?r

Sorumluluk Bürosu’na mektup yazarak

 • OPIC destekli projenin ad?n? ve/veya projenin k?sa tan?m?n? belirtiniz
 • Yerel toplulu?un veya sponsorun gördü?ü ya da kar??la?abilece?i zarar ve hasar? tarif ediniz.
 • E?er ba?vurunuz sorun çözümüne yönelikse o zaman kayg? ve sorunlar?n?z? proje sponsoru, yerel topluluk veya OPIC çal??anlar?na ne zaman bildirmi? oldu?unuzu ve ald???n?z kar??l?ktan veya vadedilen çözümden neden memnun olmad???n?z? bildiriniz.
 • E?er ba?vurunuz uygunluk sorumlulukine yönelikse o zaman OPIC’in sorumlu oldu?una inand???n?z hata ve eksiklikleri anlat?n?z.
 • E?er projeden etkilenen bir grubu temsil ediyorsan?z o zaman ba?vurunuza temsilcilik belgesini eklemeniz gerekmektedir.
 •  

E?er bir proje sponsorunu temsil ediyorsan?z o zaman yetki belgesi sunman?z gerekmektedir.

Ba?vuru Sonras?ndaki ??lemler

 • Sorumluluk Bürosu’na bütün gerekli bilgileri içeren (bak?n?z: Ba?vuru Nas?l Yap?l?r) bir ba?vuru ula?t??? zaman al?nanan ba?vuru öncelikle tescil edilir.
 • Sorumluluk Bürosu belirli kriterlere göre (daha geni? bilgi için bak?n?z: www.opic.gov) ba?vurunun de?erlendirmeye al?n?p al?nmayaca??na karar verir ve bu sonucu ba?vuran ki?i veya kurulu?a bildirir.
 • E?er ba?vuru kabul edilirse Sorumluluk Bürosu ön ara?t?rmada bulunur.
 • E?er ba?vuru sorun çözümü ile ilgiliyse Sorumluluk Bürosu proje alan?n? ziyaret edip ba?vuruda bulunan ve di?er ilgili ki?i ve kurulu?larla görü?melerde bulunabilir. E?er taraflar mutab?k ise Sorumluluk Bürosu mevcut sorunlar?n uygun bir ?ekilde çözülmesi amac?yla taraflar aras?nda arac?l?k etmeye ve diyalog olu?turmaya çal???r.
 • E?er ba?vuru uygunluk sorumlulukine yönelikse Sorumluluk Bürosu OPIC’in, destek verdi?i projeyle ilgili çal??malar?nda do?a, i?çi, insan haklar? ve sosyal haklar ile ilgili ilke ve yönetmeliklere uyup uymad???n? ara?t?r?r.
 • Sorumluluk Bürosu sorun çözümü veya uygunluk sorumluluki sürecindeki bulgular?n? ilgili taraflara bildirir ve kamuya duyurur.

OPIC Hakk?nda

 • Yurtd??? Özel Yat?r?m Kurulu?u (OPIC) Amerika Birle?ik Devletleri hükümeti taraf?ndan resmi bir kalk?nma kurumu olarak 1971 y?l?nda kurulmu?tur. OPIC uzun vadeli kredi sa?layarak ve siyasi risk sigortas? yaparak Amerikan ?irketlerinin yurt???nda yat?r?m yapmas?na destek sa?lamakta ve böylece dünya genelinde 150’den fazla geli?mekte olan ülke ve geli?en pazar ekonomisinde ekonomik geli?meye yard?mc? olmaktad?r. Kurulu?undan bugüne OPIC, desteklemi? oldu?u 164 milyar dolar de?erindeki yat?r?mlarla geli?mekte olan ülkelerde 732 bini a?k?n ki?iye istihdam sa?lanmas?na katk?da bulunmu?tur. 

?leti?im Bilgileri

Office of Accountability
Overseas Private Investment Corporation
1100 New York Ave., NW
Washington DC 20527, USA
Tel:  1-202-336-8543
Fax:  1-202-408-5133
accountability@opic.gov
www.opic.gov